MR

MedezeggenschapsRaad

MedezeggenschapsRaad

De Schakel heeft een MedezeggenschapsRaad (MR). De MR is een officieel orgaan binnen een school.

 Hierdoor kunnen personeel en ouders het beleid van de school mede bepalen. De MR heeft soms adviesrecht en soms instemmingsrecht. Ook beheert de MR het geld van de vrijwillige ouderbijdrage.  

De MR vergadert ongeveer 5 keer per jaar. De notulen van de MR-vergaderingen worden gedeeld op de informatieborden en op de website. Op onze website vindt u regelmatig informatie van de MR. Ook worden stukken, zoals de jaarrekening en het infobulletin ‘MR-weetjes’ met ’t Schakelaartje verspreid. 

Contact met de MR

Wilt u zaken aandragen bij de MR waar de MR eventueel actie op kan nemen? Dat kan. De MR treedt niet op als bemiddelaar in individuele zaken. Deze kunnen het beste met de leerkracht, of eventueel, het managementteam worden opgepakt. Ons informeren mag wel. Zien wij een trend, dan kunnen wij hierop inspelen.

Laat als ouders gerust van u horen. De MR-leden vinden het belangrijk te weten wat u denkt over de school. Spreek ons gerust aan op het schoolplein, bel ons (telefoonnummers vindt u achterin het blauwe gidsje) of mail ons via MR@schakelveenendaal.nl.