Medezeggenschapsraad


De Schakel heeft een MedezeggenschapsRaad (MR). De MR is een officieel orgaan binnen een school. In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is precies vastgelegd welke bevoegdheden de MR heeft. Hierdoor kunnen personeel en ouders het beleid van de school mede bepalen.
Soms heeft de MR adviesrecht; de schoolleiding moet de MR dan eerst advies vragen over een voorstel voordat het als besluit mag worden uitgevoerd.
Soms gaat het om instemmingsrecht; de schoolleiding heeft de instemming van de MR nodig, voordat ze een voorstel mogen uitvoeren.
Ook kan de MR zelf het initiatief nemen voor het opstellen van een advies. Dit hoeft niet te worden overgenomen, maar moet wel besproken worden met het Management Team (MT).

De MR vergadert ongeveer 5 keer per jaar. De directeur is als aanspreekpartner van het MT vaak aanwezig om specifieke agendapunten toe te lichten.
De agenda van de vergadering wordt minimaal 1 week voor de vergadering op het informatiebord opgehangen. Ook de notulen vinden hun plaats op het bord, zodat alle ouders inzicht hebben in welke zaken besproken worden binnen de MR.
Om de ouders nog beter te informeren worden een aantal keer per jaar het infobulletin MR-weetjes tegelijk met 't Schakelaartje verspreid. In MR-weetjes worden 1 of 2 onderwerpen wat uitvoeriger besproken.
Ook op deze site zal er regelmatig informatie van de MR worden gepubliceerd.

Vrijwillige bijdrage

De MR beheert het geld van de vrijwillige ouderbijdrage. In oktober wordt u gevraagd om deze bijdrage over te maken, waarvan de extra's voor de kinderen worden betaald.
Denk hierbij aan de vieringen van christelijke feesten, maar ook Sinterklaas en een ijsje op een hete zomerdag.
Ook de grote projecten waar alle groepen van de school aan meedoen, worden vanuit deze gelden betaald.
De MR let er op, dat het geld volledig ten goede komt aan alle kinderen van De Schakel.

GMR

Alle medezeggenschapsraden van de CPOV-scholen zijn vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR).
De GMR houdt zicht bezig met zaken die vaak alle CPOV-scholen, maar minimaal meer dan 1 school, aangaan. Denk bijvoorbeeld aan het vakantierooster, de arbeidsvoorwaarden, financiën, enz.
De GMR heeft dezelfde rechtspositie als de MR, maar dan voor het hele CPOV.
De GMR vergadert ook ongeveer 5 keer per jaar met het bestuur van het CPOV.
De MR van De Schakel is bij de GMR vertegenwoordigd door Ria van den Brink.

Informatie

De notulen van de MR vergaderingen kunt u vinden op de informatieborden en op de website.
De MR-weetjes en de jaarverslagen kunt u ook op de website nalezen.
De jaarrekening van de vrijwillige bijdrage wordt 1 keer per jaar samen met 't Schakelaartje verspreid.

Alle informatie met betrekking tot de GMR is te vinden op www.cpov.nl

Contact

Ouders, personeelsleden en scholieren kunnen bij de MR zaken andragen, waar de MR eventueel actie op kan nemen. De MR kan echter niet optreden als bemiddelaar in individuele zaken rond uw kind(eren). Deze kunt u het beste met de leerkracht en, indien nodig, met de leden van het MT bespreken.
Wel vinden we het, als MR, prettig om geïnformeerd te worden. Wanneer wij een trend zien, kunnen we hierop inspelen.

Voor alle andere dingen geldt: laat van u horen!

De MR-leden vinden het belangrijk te weten wat u denkt. Spreek ons gerust aan op het schoolplein, bel ons (telefoonnummers vindt u achterin het blauwe gidsje) of mail ons via MR@schakelveenendaal.nl

Laatste Nieuws

Er zijn geen items beschikbaar.

Agenda

Geen gebeurtenissen om weer te geven.

Uit het fotoboek